Hart van Enschede - Haaksbergen

19 juli 2019

Hart van Enschede - Haaksbergen 19 juli 2019


Enschedeërs tevreden over eigen buurt - maar kán beter

ENSCHEDE - Het is over het algemeen aangenaam wonen in Enschede. Inwoners zijn tevreden over hun buurt en voorzieningen. Maar verbeterpunten zijn er ook.

De gemeente voerde in mei de jaarlijkse Stadspeiling uit. Hiervoor benaderde de gemeente het eigen online EnschedePanel, maar inwoners konden ook meepraten via social media en een gedrukte vragenlijst. De gemeente voert deze Stadspeiling jaarlijks uit, met als doel om niet alleen inzicht te krijgen in de actuele cijfers van dit jaar maar ook de trends op de langere termijn. De data zijn dusdanig fijnmazig dat er ook op wijkniveau belangrijke conclusies getrokken kunnen worden. In totaal vulden ruim 2.170 inwoners een vragenlijst in. Zij werden gevraagd naar veel aspecten van het wonen, werken en leven in Enschede. Opvallend was dat dit jaar ook een groot aantal jongeren de peiling heeft ingevuld.

Mooie resultaten
De cijfers geven over het algemeen een positief beeld van het wonen in Enschede. Zo waarderen de inwoners het wonen in hun buurt gemiddeld met het rapportcijfer 7.8. Om ook de trend in kaart te brengen werden mensen gevraagd of de buurt beter of slechter is geworden. 56 procent van de respondenten gaf aan dat het gelijk is gebleven, 17 procent zag vooruitgang en 28 procent is van mening dat de leefbaarheid slechter is geworden.

Parkeer-perikelen
Over de voorzieningen in de buurt zijn inwoners eveneens vrij tevreden. Zo is het winkelaanbod voldoende, evenals de aanwezigheid van groen en onderwijs. De beschikbare parkeerruimte is wel slecht volgens 28 procent van de inwoners. Dit kan er ook mee te maken hebben dat er simpelweg steeds meer auto's zijn - menig Enschedees huishouden heeft tegenwoordig twee auto's.

De gemeente
Uiteraard werd ook gekeken naar de rol van de gemeente. Hier lopen meningen sterk uiteen: 31 procent heeft wel (veel) vertrouwen in de gemeente, 43 niet veel en 15 procent weinig tot geen vertrouwen. Zo is 33 procent van respondenten kritisch over de mate waarin de gemeente toezicht houdt op regels en de flexibiliteit. 15 procent is van mening dat de gemeente niet doet wat ze zegt.

Gemeente Enschede scherpt regels voor zorgaanbieders aan

ENSCHEDE - Gemeenten hebben de laatste jaren zorgtaken, die eerst landelijk geregeld en betaald werden, op zich moeten nemen. Veel gemeenten zien daardoor grotere uitgaven dan inkomsten voor de zorg. Reden genoeg voor de gemeente Enschede om regels aan te scherpen.


Het betreft in dit geval de subsidieregeling voor opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare burgers. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een psychiatrisch ziektebeeld of verslavingsproblematiek, die daardoor niet zelfredzaam zijn en alleen met 24-uurs toezicht of begeleiding in een beschermde omgeving kunnen wonen. Ook voor iedereen die tijdelijk niet in staat is om zelf te voorzien in noodzakelijk onderdak en de groep mensen, mogelijk met psychische problemen, die geen stabiele primaire levensvoorziening hebben.

Huidige regeling
Toen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2015 van kracht werd, moest ook de gemeente Enschede veel nieuw beleid formuleren om de nieuwe zorgtaken uit te voeren. Toen is ook de regeling vastgesteld voor de subsidie voor zorgaanbieders. Hierin is onder andere opgenomen dat de ontvanger van de subsidie geen winstoogmerk mag hebben. Ook kan de subsidie geweigerd worden wanneer de subsidie indirect bij een partij met winstoogmerk terecht komt. Als gevolg van de stijgende kosten scherpt de gemeente de regels aan. Ook om de doelmatige besteding in de gaten te kunnen houden; het geld moet immers wel echt ten goede komen aan deze kwetsbare inwoners. Alle betrokken partijen, waaronder de huidige zorgaanbieders die subsidie ontvangen, zijn het daarover eens.

Terugwerkende kracht
De nieuwe subsidieverordening opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare burgers 2019 moet nog door de raad worden vastgesteld. Wanneer dat is gedaan, gaat de regeling met terugwerkende kracht in vanaf 12 juli.

Dierenopvang helpt mee met opleiden

ALMELO/ENSCHEDE - Het Dierenopvangcentrum Enschede van de Dierenbescherming wordt het komende schooljaar een praktijklocatie van het Zone.college in Almelo. Het gaat dan om de MBO-opleidingen Dierverzorging en Dierenartsassistent/Paraveterinair.

Om de student nog beter voor te bereiden op de toekomst wil het Zone.college de komende jaren naast theorielessen op school nog meer gaan lesgeven op praktijklocaties. Want in de praktijk kan de student goed zijn eigen talenten en kwaliteiten ontdekken en ervaring opdoen voor zijn carrière in de dierensector. Dit betekent dat er elke week een groep leerlingen met leerkracht naar het dierenasiel in Enschede komt. Hier krijgen ze tekst en uitleg over het werken in een dierenasiel. Er komen onderwerpen aan de orde als het gedrag van dieren, het benaderen en hanteren van dieren en hygiëne.

Ervaring opdoen
Ook zullen de jongeren in de praktijk aan het werk worden gezet om ervaring op te doen. Op deze manier hoopt het asiel dat er in de toekomst beter opgeleide mensen op de arbeidsmarkt komen. "Want het is best lastig om aan goed gekwalificeerd personeel te komen", aldus beheerder Aloysia Verkerk van het dierenasiel. Ook hoopt Aloysia dat er leerlingen blijven hangen die het zo leuk vinden in het asiel dat ze graag als vrijwilliger actief willen blijven in het DOC Enschede. Zo is deze samenwerking voor beide partijen een win-win situatie. Het DOC Enschede en het Zone.college hebben een intentieverklaring voor een jaar getekend. Daarna wordt geëvalueerd en gekeken of er een vervolg wordt gegeven aan de samenwerking tussen beide partijen.

Sport-workshop over gedragsproblemen

ENSCHEDE - Bijna elke trainer of begeleider loopt er tegenaan. Kinderen en jongeren met gedragsproblemen. Bij het ene kind zijn deze erger en moeilijker om mee om te gaan tijdens een training dan bij het andere.

Tijdens de gratis workshop 'Gedrag (g)een probleem' krijgen trainers/coaches van verenigingen handvatten om met gedragsproblemen om te gaan. Het resultaat? Een veiliger sportklimaat voor trainers en sporters. Het kan moeilijk zijn om kinderen met gedragsproblemen al dan niet veroorzaakt door een beperking van de juiste begeleiding te voorzien. Het is lastig om als trainer niet uit je slof te schieten als een speler voor de zoveelste keer niet oplet. Hoe is probleemgedrag te voorkomen? En hoe in te grijpen als het toch mis gaat? Dit zijn vragen die centraal staan in de workshop. De workshop wordt gegeven door Arjan Pruim, expert op het gebied van omgaan met probleemgedrag.

Interactief
Het wordt een interactieve avond met de nadruk op hoe theorie in de praktijk gebruikt kan worden. De avond vindt plaats in een zaal, maar is ook bedoeld voor sportverenigingen die buiten actief zijn. Zowel verenigingen met een 'speciaal' aanbod als verenigingen met regulier aanbod die kinderen en/of jongeren met gedragsproblemen (denk bijvoorbeeld aan ADHD, PDD NOS of autisme, maar ook 'moeilijke' sporters zonder label) in hun reguliere teams hebben, zijn welkom. Ook als je denkt een aanbod voor deze doelgroep te willen starten, is dit een geschikte avond. Aanmelden kan tot en met 20 september via www.sportaal.nl/studiosportaal. Mail voor info: Manon Huinink, via m.huinink@sportaal.nl.

Column

Machtsstrijd

De onrust in het stadhuis is een ordinaire machtsstrijd. Bestuurders en ambtenaren hebben na de verkiezingen aan elkaar geroken en zijn tot de conclusie gekomen, dat ze het er maar mee moeten doen. Dat kan ook niet anders want wij kennen niet het Amerikaanse systeem van vriendjes die achter de nieuwe president aan het Witte Huis en de ministeries binnenhobbelen om daar de topbaantjes in te nemen. Loyaliteit verzekerd, aanhangers worden beloond.

Als je als ambtenaar lang op dezelfde stoel zit, verzamel je kennis en deskundigheid, waar de nieuwbakken bestuurder geen weet van heeft. "Bestuurders komen, bestuurders gaan, maar de ambtenaar blijft eeuwig bestaan." En zo is de wereld omgedraaid, niet de bestuurder heeft de macht, maar de ambtenaar. Daarom mislukken 9 van de 10 organisatieveranderingen en kosten ze te veel, want niet alleen de externe projectleider moet betaald worden, ook de interimmer, die de winkel draaiende houdt. Een ingrijpende reorganisatie betekent een productieverlies van een half jaar en pas na vier jaar zijn de eerste positieve effecten merkbaar. De negatieve al eerder.

Een volledige reorganisatie duurt 10 jaar, dan pas heeft iedere ambtenaar van de ouwe hap het veld geruimd en is vervangen door een nieuwe. De lakens opschudden wordt het ook wel genoemd. Nou geloof mij; het is meer dan wat lakens opschudden. Niet alle reorganisaties zijn een reorganisatie, maar worden wel zo genoemd omdat er anders geen gedwongen ontslagen kunnen plaatsvinden. En dat is vaak de enige manier om beweging in de organisatie te krijgen. Het gaat vaak niet om bezuinigingen, maar meestal om vastgeroeste verhoudingen. Want niemand vindt veranderen leuk. Je weet wat je hebt, niet wat je krijgt. Een cultuurverandering begint bij de top en gaat dan naar beneden. Elke topfunctionaris heeft een voorbeeldfunctie. Maar omdat de top te veel macht heeft wordt vaak begonnen met het middle management en vallen de grootste klappen bij het lagere personeel. De ontslagen ambtenaren krijgen een gouden handdruk om ze rustig te houden en achteraf blijken de totale kosten van de reorganisatie te hoog en de effecten te laag.

De Enschedese ambtenarencultuur was een afrekencultuur; hoge ambtenaren ontsprongen de dans en lagere ambtenaren werden aangepakt. Gevolg; iedereen is bang, terecht of onterecht. De laatste reorganisatie op het oude stadhuis is nog gaande, maar er is nu al meer personeel in dienst en meer inhuur dan voor de reorganisatie. De nieuwelingen, ambtenaar en bestuurder hebben zich inmiddels aangepast en hopen dat de storm binnenkort gaat liggen. Iedereen wil rust, rust, rust. Het is koud in de zwartmarmeren gangen van Friedhoffs stadhuis.

Zomermarkt rond de kerk in Haaksbergen

HAAKSBERGEN - Komende zondag is van 10.00 tot 17.00 uur weer de gezellige Zomermarkt op de Markt in Haaksbergen, rond de kerk.

Op deze gezellige braderie en vlooienmarkt zijn weer vele stands te vinden met zowel nieuwe als gebruikte goederen. Uiteenlopend van kleding, sieraden, lederwaren, producten uit Equador, hebbedingetjes, klompen en geschenkkramen. Uiteraard komt ook de verzamelaar niets tekort. Ook de curiosa, brocante, blikken speelgoed en meer ontbreekt niet. Alles wat men in en om het huis aan kan treffen is er te koop. De inwendige mens vermaakt zich ook volop op de gezellige terrassen of bij de hamburger/braadworst en loempiastand. Voor de kinderen is er een draaimolen. Toegang tot de markt en het parkeren is gratis.

Huur een plaats
Voor de particulier, die zijn/haar overtollige spulletjes op de Zomermarkt, wil verkopen zijn er nog een aantal plaatsen beschikbaar. Hiervoor kan men contact opnemen met tel: 06 26 222 593 en/of info@rezimarkten.nl

Twentse spreuken op markante locaties

ENSCHEDE - De afgelopen week verschenen ze op veel plekken in Twente; ludieke uitspraken over de Twentse leefstijl. Een actie van Twente Marketing, gericht op de toeristen die deze zomer onze mooie regio bezoeken.

Twente staat bekend om zijn mooie natuur, maar ook de nuchterheid en gemoedelijkheid van de Twentenaar. Met name dit aspect promoten de spreuken, die met groene, niet schadelijke graffiti aangebracht zijn in alle veertien gemeenten. Bijvoorbeeld: "In Twente moet niks, alleen niks moeten", of "Als je opschiet, kun je het vandaag nog rustig aan doen." Ze werden geplaatst op 70 locaties waar veel mensen komen óf juist niet, zoals het treinstation en Wilminkplein in Enschede, parken en het buitengebied. Quirine ter Haar, merkleider Twente Marketing: "Tukkers gaan niet mee met elke hype en houden zich minder bezig met oppervlakkigheden. Hier hebben we nog oprechte aandacht: voor elkaar, onze omgeving en meer."

Maandag 22 juli 10.00 uur

In 't depe springn is good;
in 't ondepe springn dut zear.

Sociaal Hart Enschede blij met aandacht voor klein inkomen

ENSCHEDE - De gemeente Enschede wijst mensen actief op de diverse regelingen en mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning bij een laag inkomen. Lang niet iedereen weet wat er mogelijk is of hoe zij het aan moeten vragen.

De gemeente plaatste afgelopen week al een pagina vol informatie in het weekblad. Daarnaast kunnen inwoners terecht op de speciale website www.enschede.nl/rondkomen. Stichting Sociaal Hart Enschede is blij dat de gemeente dit actief oppakt. Er heerst immers nog een zekere drempelvrees bij de doelgroep om gebruik te maken van regelingen.

Veel mogelijk
Mensen met weinig inkomen (110% van de bijstandsnorm) die te maken krijgen met onverwachte kosten kunnen bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen. Het gaat hierbij om inkomens tot 1.128,- euro voor alleenstaanden en alleenstaande ouders en inkomens tot 1.612,- euro voor gehuwden en samenwonenden. Er bestaat alleen recht op bijzondere bijstand als er sprake is van bijzondere omstandigheden in de persoonlijke situatie. De gemeente onderzoekt bij elke aanvraag wat er in de individuele situatie noodzakelijk is. De Stichting 'Sociaal Hart Enschede' wil graag dat inwoners die weinig geld hebben profiteren van de bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand
Er zijn tal van algemene en bijzondere kosten waarvoor bijzondere bijstand aangevraagd kan worden. U moet dan bijvoorbeeld denken aan verhuiskosten, woninginrichting, diverse huisraad, huishoudelijke apparatuur zoals wasmachines, koelkasten en stofzuigers, woonkostentoeslag tot en boven de huurgrens, kleding/schoeisel, maaltijdvoorziening, verwarmings- en verlichtingskosten, babyuitzet, alarmsysteem, voorzieningen ouderen/gehandicapten, vervoerskosten, schuldsanering, rechtsbijstand (eigen bijdrage advocaat), huurschuld, vergoeding ZVW, reiskosten en kinderopvang (arbeid/scholing), dieetkosten, begrafeniskosten, beschermingsbewind en inkomenstoeslag. Alles wat u weten wilt over de bijzondere bijstand vind u op www.enschede.nl/rondkomen.

Aanvragen
U kunt de aanvraag digitaal indienen met behulp in DigiD via www.enschede.nl Maar u kunt ook een aanvraagformulier bijzondere bijstand opvragen bij het GCC (Gemeentelijk Contact Centrum). Dat kan zowel telefonisch via 053-4817800 als per mail werkeninkomen@enschede.nl Voor meer informatie of hulp bij de aanvraag kan men zich wenden tot de Wijkteams Enschede, tel. 053-481 79 00, mail info@wijkteamsenschede.nl De behandelingsduur van uw aanvraag bijzondere bijstand bedraagt maximaal 8 weken.

Twentsch Polo Event viert eerste lustrum

ENSCHEDE - Lionsclub Twente Zuid houdt zaterdag 24 augustus voor de vijfde keer het Twentsch Polo Event. Nationale en internationale polospelers strijden om de winst op het pittoreske Twentse platteland. Het evenement vindt vanaf 13.00 uur plaats bij hippisch centrum Holzik Stables in Enschede, dat beschikt over een officieel polo-wedstrijdveld.

Dit is het eerste lustrum van het Twentsch Polo Event. Om de eerste vijf jaar te vieren gaan de feestelijkheden langer door dan bij voorgaande edities. De 'After Polo Party' met DJ zal zorgen dat de voeten van de vloer gaan. Ook verzorgen de Lions voor het eerst een speciale veiling om geld op te halen voor het goede doel. Hier kunnen bezoekers bieden of fantastische topstukken, zoals deelname aan de Dutch Business Trip rally van Roadtrips, een kunstwerk van mixed media artist Lincy Hoogveld en een stijlvol en hoogwaardig horloge van Staudt Twenthe. Mis deze editie dus niet!

Officiële wedstrijd
Het Twentsch Polo Event biedt het beste wat de polosport te bieden heeft. Verschillende internationale toppers strijden in de fraaie ambiance van hippisch centrum Holzikstables om méér dan alleen de eer: de geplande wedstrijden staan op de officiële internationale wedstrijdagenda en maken deel uit van de 'Audi E tron Cup'.

Traditiesport
Polo is een sport met een historie die duizenden jaren terug gaat in de tijd en diverse bijzondere gebruiken kent. Zoals het 'treading in', waarbij het publiek de door de paarden losgewoelde pollen en plaggen tijdens de rust weer aanstampt. Uiteraard krijgt het publiek uitleg over de regels van het polospel, onder meer middels een demonstratie. Dit jaar is het evenement, net als de voorgaande editie, opengesteld voor publiek.

'Hat of the day'
De dresscode is 'Tenue de Ville'; chique en subtiel, in zomerse kleuren. Dames die zich tooien met een hoed maken kans op de 'Hat of the day'-award die aan het eind van de dag wordt uitgereikt aan de meest stijlvolle dame met de mooiste hoed.

Lionsclub Twente Zuid
Lionsclub Twente Zuid is één van de 435 Lionsclubs in Nederland. De Lions-organisatie werd in 1917 opgericht in Chicago en telt inmiddels wereldwijd circa 46.000 clubs met gezamenlijk zo'n 1.400.000 leden, waarvan 11.500 in Nederland. Conform het gedachtegoed 'We Serve' van de Lions wordt de opbrengst van het Twentsch Polo Event jaarlijks geschonken aan een lokaal goed doel. In 2019 is dit goede doel de Nije Stichting. Deze Twentse organisatie biedt (ex-)kankerpatiënten en hun naasten uit Twente meer kwaliteit van leven.

Informatie
Meer informatie is te vinden op www.twentschpolo.nl. Kijk voor het laatste nieuws betreft het Twentsch Polo Event op www.facebook.com/TwentschPoloEvent/.

Column

Fundamenteel debat

Weer is het raak! Enschede moet voor de zoveelste keer op rij bezuinigen. Het was kommer en kwel en dat is het nog steeds, ondanks dat het nu hoogconjunctuur is. Maatschappelijke tweedeling, duurzaamheid, armoede, organisatieontwikkeling, zorg en ondersteuning. Alles is al een aantal keren benoemd en de genoemde thema's zijn nog steeds actueel en net zo zorgelijk.

Waarop bezuinigd moet worden staat in de Zomernota (ZN) De ZN geeft inzicht in de financiële situatie van de gemeente van het lopende jaar. Tevens is de ZN de opmaak naar de programmabegroting van 2020 en verder. Bij het lezen van de ZN hebben wij onze wenkbrauwen gefronst! Het kwam op ons over als een psychologisch spelletje. Bezuinigen op het Klachtencommissariaat stond bovenaan en daaronder ook de Raad en Griffie (een afdeling die de raad ondersteunt). Het college zal gedacht hebben, dan zitten die raadsleden al lang op de kast en kijken ze niet naar de andere grote getallen, waar niet op bezuinigd wordt. Sportcampus Diekman, extra geld voor stedelijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling.


Het college zegt dat de bezuinigingsvoorstellen niet meer uit te leggen zijn. Reden te meer om meer tijd te nemen voor het hele proces zou je denken. Dat was wat de gemeente Nijmegen deed. Het college informeerde daar de raad over de meicirculaire (de brief van het Rijk waarin staat hoeveel geld de gemeente de komende jaren krijgt). Daar wordt opnieuw inhoudelijk naar de ZN gekeken en in september besproken. Niet in Enschede.


Enschede nam nauwelijks tijd voor een fundamenteel debat. Stedelijke commissie waarin de ZN werd besproken gebeurde in 1 avond. Spreektijd was 5 minuten per fractie. Elke fractie mocht het college1 vraag stellen en dat was het dan. Wat is nu de samenhangende visie op onze samenleving? Enschede is op weg naar een sociale recessie. Effecten van bezuinigingen, bijvoorbeeld in de zorg ijlen altijd na. Ze worden pas na verloop van tijd zichtbaar, in termen van gezondheidsverlies, kwaliteit van leven en nog meer armoede. College legt de nadruk op het "zelfoplossend" vermogen van onze inwoners, met andere woorden: "red oe der mit!". Daarbij worden inwoners nog afhankelijker van buren, vrijwilligers en mantelzorgers en de laatste groep is al overbelast. Met de vergrijzing in zicht is dit niet lang meer houdbaar. Daar moet een antwoord en visie opkomen. Wij hebben wederom voorgesteld om de mantelzorgers een mantelzorgwaardering te geven. Motie kreeg te weinig steun. Kruimelwerk noemden wij de bezuinigingen op Burgerparticipatie, op de Enschedese Speeltuinen, 4 en 5 mei etc. Hiervoor moet je gewoon geld beschikbaar houden, net zoals voor het Klachtencommissariaat, de Griffie en het Ondernemersloket. Want als je relatief kleine bedragen niet meer kunt ophoesten, dan zou ik zeggen, vraag de artikel 12-status maar aan.


Het grote geld zit in de efficiëntiewinst van de organisatie. Enschede huurt ontzettend veel personeel in en dat kost miljoenen. Dat kunnen we beter gebruiken voor essentiële onderwerpen, zoals bestrijding van kinderarmoede, zorg, het Ondernemersloket en natuurlijk moeten de Enschedese speeltuinen in stand worden gehouden. De speeltuinen hebben een mooie buurtfunctie, waar heel veel vrijwilligers werkzaam zijn. Enschede heeft grote problemen, die aangepakt moeten worden en dat moet beginnen met een fundamenteel debat!


Margriet Visser
Raadslid EnschedeAnders

Markt in het Bos

BOEKELO - Komende zaterdag 20 juli is van 10.00 tot 17.00 uur de gezellige Markt in het Bos in Boekelo.

Deze markt zal gehouden worden op het terrein van Resort Hotel Bad Boekelo aan de Oude Deldenerweg 203, 7548 PM, in Boekelo. De Markt in het Bos wordt al sinds 2004 enkele keren per jaar gehouden. Een prachtige locatie aan de achterzijde van het hotel, rond de vijver, bij de terrassen en onder de kolossale bomen. Er staan tientallen kramen met zowel nieuwe als gebruikte producten en restanten. Particulieren kunnen ook hun oude spullen verkopen. Het hapje en drankje wordt verzorgd door de mensen van Hotel Bad Boekelo.

Kom ook!
Hotel Bad Boekelo is goed bereikbaar met de auto, maar met de fiets door de bossen er naar toe is natuurlijk helemaal geweldig. De toegang tot de markt en het parkeren is gratis! Er zijn nog een aantal plaatsen/kramen beschikbaar: info@rezimarkten.nl of Tel: 06 26 222 593

ZomerVISkaravaan in Enschede zaterdag

ENSCHEDE - Ben jij gek van sportvissen en jonger dan 14 jaar? In samenwerking met hengelsportvereniging VIOS Enschede wordt een supergaaf VIS-event georganiseerd op zaterdag 20 juli 2019 aan de Rerinklanden in Enschede. Deze dag is onderdeel van de zomerVISkaravaan.

Het event in Enschede duurt van 10.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis. De activiteiten zijn niet tijdsgebonden dus je kunt inlopen wanneer je maar wilt, mits je bent ingeschreven. De organisatie zorgt voor hengels, aas en voer en er is gratis drinken beschikbaar. Een lunchpakket moet je wél zelf meenemen.

Vis-events
Door het hele land vinden in juli, augustus en september dertig eendaagse vis-events plaats. Op elke locatie is van alles te beleven. Kinderen kunnen hun eigen vistuigje leren maken, vechten met de grootste vissen op de drilsimulator en alles leren over de biologie van vissen en andere onderwaterdieren. Onder begeleiding van professionals kunnen kinderen ook zélf vissen. Alle kinderen gaan naar huis met een goodiebag en maken kans op een gratis hengel. Kijk voor informatie en aanmelding ook op: www.stekkie.nl

Win tickets voor F1 Grand Prix bij Holland Casino Enschede

ENSCHEDE - Op vrijdag 26 juli vindt er in The Club van Holland Casino Enschede een Formule 1 VR Experience plaats, waar je gratis kunt mee racen en tevens gratis kans maakt op twee tickets voor de wedstrijd van de Formule 1 Grand Prix van België dat in het laatste weekend van augustus plaatsvindt.

Vanaf 20.00 uur kun je gratis plaatsnemen in de race simulator en met je Virtual Reality bril op kun je de snelste rondetijd op een bekend circuit rijden. De winnaar die aan het einde van de avond de snelste rondetijd heeft neergezet, wint een weekend voor twee personen naar de wedstrijd van Formule 1 Grand Prix in België dat van 30 augustus t/m 1 september 2019 plaatsvindt.

De prijs
De prijs ter waarde van 1.500 euro bestaat uit: twee Silver 3 tickets voor de Formule 1 Grand Prix in België. Twee nachten verblijf in 4 sterren hotel NH Maastricht o.b.v. logies en ontbijt in een 2 persoonskamer. Transfer hotel – circuit v.v. op zaterdag en zondag.

Race simulator
De full motion simulator is heel veelzijdig! Het meest innoverende van deze race simulator is dat deze meebeweegt met de rijrichting. Afremmen, bocht naar links en weer vol gas ervandoor. Alles beweegt mee! Op een realistische manier zodat je echt in de race zit. Inclusief buttkicker die de G-krachten simuleert. Met de VR bril op zit je helemaal levensecht in de racewagen. Ook kun je in de grid verschillende Formule 1 banden tillen, sjouwen en vergelijken. Raad het juiste gewicht van een Formule 1 band en win leuke casino prijzen!

Over Holland
Casino Enschede

Holland Casino Enschede is gelegen aan het Koningsplein 8 en biedt haar gasten een verrassend en uitgebreid spelaanbod. Van tafelspelen zoals Roulette, Black Jack, Punto Banco, Poker en het allernieuwste dobbelspel Diceball, maar ook diverse speelautomaten, waaronder Dragon Link en Lighting Link. Het casino heeft twee bars, een brasserie en een à la carte restaurant. Het restaurant in het casino is geopend van 17.00 tot 02.00 uur. Holland Casino Enschede is dagelijks geopend van 12.00 tot 03.00 uur. Voor meer informatie kijk op www.hollandcasino.nl/enschede.

Over Holland Casino
Holland Casino is in 1976 opgericht en kreeg van de Nederlandse overheid een exclusieve vergunning om tafelspelen aan te bieden. In 1986 werd dit uitgebreid met een vergunning voor casino speelautomaten. Dit maakt Holland Casino het enige échte casino van Nederland. Holland Casino biedt haar gasten spannend, verrassend en betrouwbaar spel in een veilige omgeving. Holland Casino heeft 14 vestigingen in heel Nederland. Het kansspelaanbod van Holland Casino staat onder extern toezicht van het NMi en de Kansspelautoriteit. Voor meer informatie kijk op www.hollandcasino.nl.

Wielerclubs organiseren nieuwe gravel-wedstrijd

HAAKSBERGEN - Op zondag 22 september organiseert de Haaksbergse Toer- en Fietsclub samen met de wielervereniging De Stofwolk uit de Achterhoek en Duitse collega-club RSC Stadtlohn 1968 de eerste KCC Euregio Gravel Ride.

Voor wielerliefhebbers die juist eens buiten de gebaande paden willen treden is dit nieuwe evenement in het leven geroepen. En hoewel de deelnemers die dag de nodige uitdagingen voor de wielen krijgen, is de rit niet alleen geschikt voor de meest getrainde wielerliefhebbers. Voor de deelnemers, die vooral ook willen genieten van het natuurschoon, is er namelijk naast de tocht van 116 kilometer ook een versie van 55 kilometer.

Nieuwe trend
Het is een van die nieuwe trends in het huidige wielrennen: fietsen over onverharde paden. Zo is de profwedstrijd Strade Bianche door het Italiaanse Toscane nog maar enkele jaren oud, maar is nu al uitgegroeid tot een heuse klassieker. En een van de Tour-etappes eindigde dit jaar ook op zo'n onverhard 'geitenpaadje'. Het levert steevast heroïsche beelden op die doen denken aan vervlogen tijden toen de wielrenners nog over bergweggetjes werden gejaagd die slechts met zand en grind waren geplaveid.

Gravelbikes
Er zijn vandaag de dag zelfs speciale gravelbikes: fietsen die speciaal zijn ontworpen om ermee over onverharde paden te rijden. Toch is dit volgens Rob Kleinsman, een van de stuwende krachten achter het evenement, niet de opzet van de KCC Euregio Gravel Ride. "Je kunt vanzelfsprekend ook met een mountainbike meedoen, maar uitgangspunt is dat je ook met een normale racefiets mee kunt rijden."

Fonkelnieuw
De KCC Euregio Gravel Ride is een fonkelnieuw evenement op de wielerkalender in deze regio, met veel potentieel. Kleinsman: "De Euregio leent zich bij uitstek voor een fietstocht als deze. Met een landschap van bossen, akkers, heuvels en verborgen historische smokkelroutes. Hier heb je soms echt nog het gevoel dat je als enige op weg bent."

Cursus omgaan met chronische pijn in oktober

ENSCHEDE - In oktober gaat een nieuwe cursus van start, gericht op het omgaan met chronische pijn in het dagelijks leven.


De cursus is een gezamenlijk initiatief van het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem. Zij willen met de cursus mensen een steuntje in de rug geven en hen leren om zelf de regie te voeren over hun leven. Bijzonder aan deze cursus is, dat deze wordt begeleid door mensen die zelf chronische pijn hebben (gehad) en dus weten en begrijpen hoe het is om ermee te leven.

De cursus
De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur waarin verschillende onderwerpen aan bod komen en na drie maanden een terugkombijeenkomst. De cursus start met een voorlichtingsbijeenkomst. Hier krijgt u uitgebreide informatie over wat u kunt verwachten tijdens deze cursus. Deze voorlichtingsbijeenkomst is op zaterdag 28 september van 13.30 tot 15.30 uur bij het Roessingh, Roessinghsbleekweg 33, Enschede. De cursusdata zijn op 3, 10, 17 en 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november en 27 februari. Telkens van 19.00 tot 21.00 uur.

Aanmelden
Deelname kost 60 euro, sommige zorgverzekeraars vergoeden deze kosten. U moet wel lid zijn of worden van een van de deelnemende organisaties. Aanmelden en/of informatie: debby@sterkmetpijn.nl. Begeleiders: Debby Teunis: debby@sterkmetpijn.nl Tel: 06-29606290 en Trudeke Alberts trudeke@sterkmetpijn.nl Tel: 06-49329991

Senioren worden beter weerbaar

TWENTE - Steeds meer ouderen wonen zelfstandig, maar dit maakt hen wel kwetsbaar. Zo zijn senioren nog een geliefd doelwit voor babbeltrucs en phishing. Om senioren weerbaarder te maken worden dit najaar vrijwilligers ingezet.

De vrijwilligers gaan bij de mensen thuis langs. Zij geven dan goede adviezen voor het voorkomen van een inbraak, maar ook voor preventie van oplichting, het tegengaan van online criminaliteit en een stukje domotica. Ouderen zijn een makkelijker doelwit, maar criminaliteit heeft ook juist een grotere impact op hen. Ze voelen zich onveilig en onzeker, wat het welzijn aantast. Door mensen bewuster en assertiever te maken is de kans kleiner dat zij slachtoffer worden. Mensen denken vaak dat ze goed voorbereid zijn op zaken zoals phishing, maar ook hier zijn steeds nieuwere methoden. De ANBO zal dit najaar bijeenkomsten houden voor het trainen van deze nieuwe vrijwilligers. Kijk ook op: www.anbo.nl/veilig

ELLEN Stoffen: Uw adres voor schuimrubber en fiberfill

HENGELO - Heeft u zelf een loungeset gemaakt van steigerhout of een mooie pallet bank, dan horen daar natuurlijk ook zelfgemaakte kussens in.


Als uw oude tuinset of stoelkussens een beetje doorgezakt zijn, dan kunt u deze zelf vernieuwen met schuimrubber, fiberfill en buiten- of meubelstof. Ons witte polyether schuimrubber, SG40 kpa 5.5 (= stevige zit kwaliteit) in diktes variërend van 1 tot en met 10 cm, wordt gebruikt voor allerlei soorten kussens voor stoelen en banken en eventueel ook voor de caravan, boot of camper.

Prijzen
U kunt onze prijzen vinden op de website: www.ellenstoffen.nl. De prijzen van het schuimrubber zijn inclusief het op maat zagen voor uw project. Hierbij hebben wij ook Fiberfill met een breedte van 160 cm of Dacron watten. Fiberfill of Dacron watten worden gebruikt voor boxkleden, als doorstikmateriaal voor dekens en plaids, patchwork en quilts en als afdekmateriaal voor kussens en vast stoffeerwerk.

Nieuwe projecten
U kunt bij ons terecht om een nieuw project te realiseren of een oude stoel in een nieuw zomerfris jasje te steken. Ons team helpt u graag bij uw keuze van de juiste stof en fournituren en wenst iedereen een hele fijne vakantie tijd toe.

Graag tot ziens in onze winkel aan de Bandoengstaat 50 te Hengelo.

Kleine Enschedese Platenbeurs

ENSCHEDE - Zaterdag 20 juli Kleine Enschedese Platenbeurs bij Stoet!


Zaterdag 20 juli is er vanaf 11.00 uur een platenbeurs op het terras bij Stoet, naast de Centrale Bibliotheek. De Muziekbank heeft veel nieuwe aanvoer aan overtollige cd's van de Wereldomroep. Een mooi aanbod aan muziek uit alle windstreken, maar er zit ook veel pop, rock en klassiek in de nieuwe verkoopbakken. Arris Roordink en Jan Gijsen hebben kratten vol interessant vinyl te koop! Kom ook op zaterdag 20 juli tussen 11.00 en 16.00 uur naar het Terras van Stoet, Openbare Bibliotheek Enschede. De toegang is gratis.

De unieke Twentse Rolstoelvierdaagse

TWENTE - Komende week is weer de 31-ste editie van de Twentse Rolstoelvierdaagse, met als uitvalsbasis Delden. Rolstoelers uit de hele regio - en eigenlijk heel Nederland - nemen dan weer deel aan dit unieke evenement.

Afgelopen jaar ging de Twentse Rolstoelvierdaagse helaas niet door, als gevolg van de extreme hitte. Het was onverantwoord voor de deelnemers en de vele vrijwilligers die als begeleider en verkeersregelaar ingezet zouden worden.

Uniek evenement
De Twentse Rolstoelvierdaagse is een uniek evenement in Nederland. het is namelijk de enige georganiseerde vierdaagse voor handaangedreven rolstoelen en handbikes. De sporters kunnen wederom een fantastische week verwachten met een veilig parcours over 15, 30, 50 of 70km. Iedere dag zijn er ruim 80 verkeersregelaars op de route en zien bezemwagens erop toe dat alle deelnemers de finishlijn halen. Daarnaast zijn er materiaalwagens beschikbaar die helpen bij pech onderweg en zorgen de overige vrijwilligers voor onder andere huisvesting, massage, catering en amusement.

Programma
Op maandagavond 22 juli wordt de vierdaagse geopend met het criterium in het centrum van Delden. Om 19.15 uur staat de wedstrijd voor de aankoppelbikes op het programma en om 20.30 uur start de halve marathon voor de sporters met een vastframe. Op dinsdag 23 juli is de eerste dag van de vierdaagse zelf, waarbij iedere dag vanaf 10.00 uur wordt gestart bij Sporthal de Reiger, de Reigerstraat 1 te Delden. Dinsdag bezoekt de tocht Hengelo, Boekelo, Buurse, Haaksbergen en Beckum. Woensdag gaat de route langs Hengevelde, Lochem, Neede, Hengevelde, Ambt Delden. Donderdag geniet men van de mooie omgeving in Ambt Delden, Goor, Markelo, Rijssen, Enter en Holten (Holterberg). Vrijdag is de afsluiting met een rondje Hengelo, Deurningen, Rossum, Saasveld, Borne en Ambt Delden.

Defilé
Alle sporters nemen op de slotdag deel aan het defilé door het centrum van Delden. Hiervoor vertrekken de deelnemers 's middags om 15.15 uur bij Café Restaurant 't Hoogspel, Bornsestraat 1 te Ambt Delden. Deze locatie en de intocht leveren geweldige sfeerbeelden op met vele honderden toeschouwers die de sporters binnenhalen. Hierna worden de medailles uitgedeeld.

Excursie Groei en Bloei naar Denekamp

DENEKAMP - Groei en Bloei Enschede-Losser verzorgt op 27 juli een excursie naar de hoffelijke tuin van Ria en Ton Bruns in de landschappelijke omgeving van Denekamp en daarna naar de Schaapskooi Stroothuizen.


De groep bezoekt een tuin met mooie architectonische vormen en details waarin cottage-achtige borders en Engelse rozen zijn opgenomen. In elk jaargetijde heeft deze boeiende tuin met tuinkamers veel moois te bieden. Op diverse plaatsen in de tuin zijn zitplekken aangelegd. Deze "Hof" heeft veel verrassende doorkijkjes, zodat op veel punten een blik geworpen kan worden op het omringende Twentse landschap met de weilanden, bossen en houtwallen. Ook de Schaapskooi speelt een belangrijke rol bij de aanleg van de tuin. Ria is tuinarchitecte en kan veel over het ontstaan en de ontwikkeling van de tuin vertellen.

Schaapskooi
Schaapskooi Stroothuizen ligt in de buurt, weggestopt tussen bossen, vennen en heide en staat op een van de mooiste plekjes van Twente. Schapen lopen er vrij rond en de Schaapskooi is zo gebouwd dat schaap, mens en natuur in perfecte harmonie kunnen samenkomen en genieten. Er kan vanuit de schaapskooi gewandeld worden.

Ga mee
De excursie zal gehouden worden op 27 juli. De start is om 10.30 uur bij de tuin aan de Punthuizerweg 30 in Denekamp. Daarna gaat men om 11.45 uur naar de schaapskooi Stroothuizen, Stroothuizerweg 37, Denekamp. Deelname kost 3,50 euro per persoon voor leden, niet-leden betalen 5 euro. Carpoolen: vertrek 10.00 uur tegenover McDonald's Oldenzaal. Opgave voor deze gezellige excursie per e-mail bij: corryhuijbregts@gmail.com.

Positieve trends in toerisme Overijssel

TWENTE - Overijssel is steeds bekender bij toeristen van buiten de regio. Dit is ook sterk te danken aan de inzet van organisaties zoals MarketingOost die zich inzet voor een stukje regionale marketing. Zij kijken terug op een geslaagd jaar.

In het jaarverslag blikt MarketingOost terug op de resultaten van het marketingplan Gastvrij Overijssel tot nu toe. Het plan loopt sinds 2015 en drie van de vier gestelde doelen zijn inmiddels behaald. Afgelopen jaar werden mooie hoogtepunten bereikt.

Positieve trends
Het jaarverslag toont diverse positieve trends; onder meer op het gebied van bestedingen, overnachtingen en werkgelegenheid. Zo nam het aantal inkomende overnachtingen sinds 2015 toe met ruim 15 procent. Dit zorgde er ook voor dat toeristen 75 miljoen euro extra uitgaven. En natuurlijk leverde het ook weer banen op; ruim 1.500 stuks. MarketingOost zet de provincie met al haar diversiteit op de kaart. Want de mensen, de natuur, de historie en het karakter van de provincie zijn het waard om gezien en herkend te worden. Inspanningen die ook meetbaar zijn. Goed doen voor Overijssel, is Overijssel zichtbaar maken.

Highlights en successen
Een aantal successen en highlights in het jaar 2018 waren onder meer het winnen van de 'Citymarketing Award' en 'Zet de regio op de kaart Award' voor de Hanzesteden. Ook werd de pitch gewonnen voor de eerste Global Travel Trade Show en werden 130 internationale touroperators in Zwolle ontvangen. Een groot succes, met een fors aantal nieuwe arrangementen en trade deals tot gevolg.

Recreatie
Op het gebied van wandelen en fietsen en het creëren van de digitale belevenis zijn veel projecten onder de noemer Kwaliteitsimpuls Routenetwerken (KIR) afgerond. Overijssel en zeker ook Twente zijn perfect geschikt voor recreatie met de fiets, vanwege de mooie natuur en de rust. Ook voor ruiters en mountainbikers zijn de afgelopen jaren veel nieuwe routes op gezet met toeristische aantrekkelijkheid. Verder werd ook de eerste Toerisme Topin Deventer gehouden en het eerste MarketingOost symposium. Dit leverde veel enthousiaste reacties op. Samen met partners en ondernemers is er hard gewerkt om doelstellingen te halen.

Bewegen bij Kulturhus

HAAKSBERGEN - Kulturhus Haaksbergen biedt in het seizoen 2019/2020 diverse cursussen op het gebied van beweging aan.

Country Line Dance
Op een leuke manier bezig zijn met bewegen op muziek. Iedereen kan meedoen binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. De cursus bestaat uit 35 lessen en de cursuskosten bedragen € 193,90. Op woensdag 4 september is de eerste les tussen 19.30 en 20:30 uur met docent Marion Leusink.

Hatha Yoga
Yoga is een eeuwenoud systeem om op een natuurlijke wijze evenwicht te brengen in lichaam en geest. Belangrijk hierbij is de ademhaling. De oefeningen worden langzaam, vloeiend, geconcentreerd en in harmonie met de ademhaling uitgevoerd. U heet geen extra conditie nodig voor yoga. De cursus van 37 lessen start op woensdag 9 oktober. De lessen van een uur, die door Simone Zacharias worden gegeven, beginnen om 19.30 uur. De cursuskosten zijn € 333,00.

Tai Chi
Tai Chi is een eeuwenoude manier om via soepele bewegingen de gezondheid te bevorderen en innerlijke kracht op te bouwen. De bewegingen worden langzaam, geconcentreerd, ontspannen en volgens een vast vloeiend patroon uitgevoerd. De oefeningen zijn eenvoudig en daarom kan Tai Chi tot op hoge leeftijd beoefend worden. De lessen van Floor Ripassa beginnen op donderdag 7 september voor gevorderden tussen 9.30 en 10.30 uur en voor beginners tussen 10.45 en 11.45 uur. De cursus bestaat 32 lessen en kost € 178,50

Aanmelden of meer informatie? Stuur dan een email naar info@kulturhushaaksbergen.nl of bel met Judith Nijlant, 053-5730200.

Schalke 04-thuis: Kaarten tweede ring nog beschikbaar

ENSCHEDE - In aanloop naar het nieuwe seizoen speelt FC Twente in De Grolsch Veste een oefenwedstrijd tegen FC Schalke 04. De wedstrijd tegen de Duitse grootmacht wordt gespeeld op dinsdag 23 juli, aanvang 19.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via kaartverkoop.fctwente.nl en de receptie van De Grolsch Veste. Seizoenkaarthouders en Premium Seat-houders hebben korting op de kaarten.


De eerste ring is nagenoeg uitverkocht, er zijn nu ook kaarten op de tweede ring verkrijgbaar. De vakken 120 t/m 125 zijn bestemd voor Schalke-supporters en de verkoop voor deze vakken zal ook via Schalke 04 verlopen.

Orgelconcert Grote Kerk

ENSCHEDE - Op zaterdag 20 juli is het derde concert in de reeks orgelconcerten in de Grote Kerk van Enschede.

Op 20 juli treden Frans van Schoonhoven (viool) en Gijs van Schoonhoven (orgel) op. Frans van Schoonhoven studeerde onder andere in Enschede en is een veelgevraagd orkest- en kamermuziekspeler. Hij is op het ogenblik verbonden als violist aan de Deutsch Oper in Berlijn. Frans wordt door zijn vader, stadsorganist te Enschede en kerkmusicus te Ahaus, begeleid. Op het programma werken van Biber, Bach en Mendelssohn. Het concert begint om 16.00 uur, duurt ongeveer 45 minuten en is gratis.