Logo hartvanenschede.nl
Foto: David Stassen

Gemeente blijft investeren in de toekomst met begroting

ENSCHEDE - We leven in onzekere tijden; met veel ontwikkelingen die ook op gemeentelijk niveau een zekere impact zullen hebben. Maar de gemeente Enschede hoopt in ieder geval komend jaar nog redelijk goed uit te komen met de financiën door reserves aan te spreken.

Afgelopen week presenteerde het college van B&W de programmabegroting 2021-2024, die op 2 november voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad. De gemeente dekt vanuit de reserve een tekort van 18,3 miljoen euro voor komend jaar, en de jaren erna zo'n 7 à 9 miljoen euro. Het is op zich prijzenswaardig dat de gemeente in ieder geval geen verdere bezuinigingen door gaat voeren.

Meer investeren
Ook gaat men op zoek naar mogelijkheden om extra investeringen los te krijgen en geplande projecten naar voren te halen. Dit moet dan een economische terugslag verwachten. We kunnen bijvoorbeeld denken aan het naar voren halen van infrastructureel werk zoals in andere gemeenten al gebeurde, maar ook het lospeuteren van het liefst Europees of Provinciaal geld zoals recent al gebeurde ten behoeve van woningbouw. Realisatie van het Centrumkwadraat is een goed voorbeeld van deze ambitie; hier worden ruim 1.000 woningen gerealiseerd en het levert veel banen op.

Veel onzeker
De nabije toekomst geeft nog veel onzekerheid over de coronacrisis en de bijbehorende financiële gevolgen voor een stad als Enschede. Een grote gemeenschapszin is dan ook erg belangrijk; het college van B&W ziet dat Enschedeërs elkaar door de crisis heen helpen en blijft dit ondersteunen. Er is hierbij ook speciale aandacht voor het versterken van wijken en buurten, met aandacht voor kansengelijkheid van de jeugd en actieve bestrijding van armoede. De gemeente wil uiteindelijk via een investeringsfonds de Enschedese economie draaiende houden. Geld uit het fonds zou voor 'wederopbloei' ingezet moeten worden om verder te komen met de uitdagingen. Investeringen moeten dan een economische of sociale meerwaarde hebben. Uit iedere geïnvesteerde euro moet het maximale gehaald worden, aldus de gemeente. Er is in ieder geval al zicht op 6,3 miljoen euro vanuit de Regiodeal wat goed bruikbaar is.

Meer berichten